Regulamin Działu Zakupy
 
& 1. Użyte w regulaminie terminy
 
1.1.Usługodawca – właściciel serwisu – podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem stylowi.pl, to firma MSI z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 5, 83-000 Pruszcz Gdański, nr NIP 593-164-38-20.
1.2 Partner – osoba fizyczna lub prawna, która posiada status Partnera i korzysta z Działu Zakupy serwisu Stylowi.pl.
1.3 Strony w serwisie Stylowi.pl – Usługodawca i Partner.
1.4 Serwis - serwis znajdującego się pod adresem stylowi.pl
1.5 Dział Zakupy – dział w serwisie Stylowi.pl, który umożliwia prezentacje Oferty
1.6 Oferta - inspiracje produktowe dodane przez Partnera w formie zdjęć lub filmów, z takich źródeł jak sklep internetowy oraz inne serwisy internetowe, posiadające określone atrybuty.
1.7. Usługa - za usługę świadczoną Partnerowi przez Usługodawcę rozumie się prezentację Oferty Partnera w Dziale Zakupy w serwisu Stylowi.pl
 
& 2. Założenia ogólne
 
2.1 Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym: stylowi.pl/pl/regulamin-dzialu-zakupy i jest skierowany do osób, które nie są konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2.2 Partner wraz z rejestracją i otrzymaniem statusu Partnera potwierdza że:
zapoznał się z Regulaminem serwisu Stylowi.pl
zapoznał się z Regulaminem działu Zakupy
zapoznał się z Polityką Prywatności serwisu Stylowi.pl
zobowiązuje się do przestrzegania zapisów w Regulaminach w każdym czasie.
2.3 Korzystanie przez Partnera z Działu Zakupy oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.
2.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu Działu Zakupy w dowolnym czasie. Usługodawca poinformuje o tym fakcie Partnerów wraz z podaniem czasu wejścia zmian w życie. 
2.5 Usługodawca, na bazie obowiązujących przepisów prawa, zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu świadczenia Usług do osób, które ukończyły 18 lat.
2.6 Warunkiem użytkowania oferty jest rejestracja zgodna z Regulaminem oraz otrzymanie statusu Partnera, który można uzyskać wysyłając zgłoszenie na stronie http://stylowi.pl/pl/partnerzy
 
& 3. Warunki korzystania z Działu Zakupy
 
3.1 Usługodawca zobowiązuje się oferować Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2 Usługa dotyczy prezentowania przez Partnera Oferty  w Dziale Zakupy Serwisu.
3.3 Samo prezentowanie Produktów w dziale Zakupy jest bezpłatne.Usługodawcy należy się od Partnera  opłata w momencie przejścia użytkownika Serwisu na stronę sklepu internetowego lub serwisu Partnera [CPC]. Wysokość tej opłaty podany jest w Panelu Partnera.
3.4 W ciągu doby jako płatne zliczane jest max. 1 przejście unikalnego użytkownika na ten sam produkt i nie więcej jak 3 przejścia na różne produkty. Za pozostałe przejścia Serwis nie pobiera opłaty.
3.5 Konto Partnera jest zasilone na początku kwotą 10 PLN. Gdy budżet ten się wyczerpie, Oferta przestanie być prezentowana w Dziale Zakupy. Aby wznowić prezentacje, należy zasilić konto w Panelu Partnera.
3.6 Serwis pełni jedynie rolę informatora, nie pośredniczy w transakcjach sprzedaży, ani żadnych innych kontaktach pomiędzy Partnerem, a jego klientami.
 
& 4. Prawa i obowiązki Partnera
 
4.1 Partner zobowiązany jest do dbania o to, aby produkty posiadały atrybuty, takie jak aktualna cena wyrażona w PLN, bezpośredni URL do strony, gdzie produkt można kupić, oraz przyporządkowanie do celowej kategorii w Dziale Zakupy
4.2 Partner, może dodać swoją Ofertę, używając przycisku +Stylowi.pl, który można pobrac ze strony http://stylowi.pl/pl/przycisk .
4.3. Partner, który korzysta z importu, zobowiązuje się do dostarczenia Oferty poprzez plik XML (struktura określona przez Usługodawcę), którego adres ustawi   w swoim panelu Partnera.
4.4 Partner zobowiązany jest przestrzegać warunków niniejszego Regulaminu
4.5 Partner poświadcza, iż wszelkie dane dotyczące podmiotu, jaki reprezentuje są zgodne z prawdą, a on sam ma prawo reprezentować ten podmiot.
4.6 Partner zobowiązany jest aktualizować swoje dane adresowe i kontaktowe każdorazowo, gdy nastąpi ich zmiana, wykorzystując do tego celu Panel Partnera.
4.7 Partner ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej pod adresem poczty elektronicznej zakupy@stylowi.pl 
 
& 5. Prawa i obowiązki Usługodawcy
 
5.1 Usługodawca zobowiązuje się, do dostarczenia Partnerowi niezbędnych informacji i pomocy technicznej, pozwalającej na sprawną prezentacje Oferty Partnera w Dziale Zakupy.
5.2 Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwane i poprawne funkcjonowanie Działu Zakupy oraz Panelu Partnera. Jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie wymienionych elementów z przyczyn niezależnych od niego.
5.3 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędny plik XML, bądź brak możliwości odczytania pliku XML, czego skutkiem może być czasowe wyłącznie oferty Partnera.  
5.4 Usługodawca ma prawo do zmiany technicznego sposobu realizacji Usługi w ramach posiadanych możliwości technicznych oraz według planów rozwojowych Serwisu, bez pogarszania jakości świadczenia Usługi oraz zakresu praw i obowiązków Stron.
5.5 Usługodawca ma prawo w każdym czasie zawiesić świadczenie Usługi w Dziale Zakupy w stosunku do dowolnej liczby Partnerów w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych lub związanych z rozwojem Serwisu.
5.6 Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Działu Zakupy bez podania przyczyny informując o tym fakcie Partnerów co najmniej 14 dni wcześniej.
5.7 Usługodawca może w każdym czasie odstąpić od świadczenia Usług na rzecz danego Partnera w przypadku zamieszczania przez Partnera Oferty o charakterze niedozwolonym, działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszego Regulaminu.
5.8 Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia pomocy technicznej drogą e-mailową pod adresem elektronicznym zakupy@stylowi.pl
 
& 6. Poufność danych
 
6.1. Usługodawca przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów. Strony zobowiązują się do nie ujawniania informacji i dokumentów otrzymanych od drugiej Strony osobom trzecim.
6.2. Partner w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Usługodawcę, na warunkach określonych w Poltyce Prywatności serwisu. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Partnera będą przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim oraz oraz o rozporządzeniem Parlementu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 (dalej nazywane „RODO”). Partner wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Usługi w celu wystawienia dowodów księgowych oraz świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
6.3. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy, na podany przez niego podczas rejestracji adres email, wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 14422 ze zm.).
6.4. Partner nie może przekazywać danych dostępowych do Panelu Partnera osobom trzecim.
 
& 7. Warunki końcowe
 
7.1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
7.2. Partnerowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w punkcie 7.1, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Usługodawcę postanowień umowy, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 14 dni od tego wezwania.
7.3. Umowa może zostać rozwiązana przez Usługodawcę w przypadku:
   - powstania zaległości w płatnościach za Usługi,
   - łamania przez Partnera postanowień Regulaminu,
   - działania na szkodę Usługodawcy lub jego Użytkowników,
   - innych działań rażąco sprzecznych z aktualną polityką Usługodawcy.
7.4. Prawa autorskie oraz prawa własności dotyczące Działu Zakupów oraz Panelu Partnera stanowią wyłączną własność Usługodawcy.
7.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.
7.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji Usług.
7.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki w prezentacji ofert Partnera (cen, konfiguracji czy parametrów technicznych).
5.4 Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Usług rozstrzygają wyłącznie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).
5.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.10.2015 r.

 

Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation